اپگرد بدون کامپیوتر
 

کسانی که رسیور استارست دارند امتحان کنند و

جواب دهند
.

بدون نیازبه داشتن کامپیوتروتنهاازطریق ماهواره

nilesat
اقدام به آپگریت رسیورخودبه تنهایی نمایید
 
زمانیکه درحهتnilesat
وبرروی فرکانس11766 و

27500 وhor و3/4 باشید

(تمامی رسیورهایی که سال ساخت آنهاازماه7 میلادی2003

به بعداست می توانندبدون غم وغصه ودربدری به دنبال

پچ های جدیدوبدون نیازبه کابلrs232وحتی کامپیوتروازهمه

مهمترپراندن وسوزاندن فلاش به هنگام آپگریت خیلی راحت

وتنهادرعرض کمتراز5 دقیقه رسیورخودراآپگریت کرده وتمامی

کانالهای کارتی رابه صورت بازوبه روزداشته باشند

1 –ابتداازمنوبه سراغ Installation(نصب)رفته وبازدن پسورد

آنرابازمی کنیم پسوردمادرچهارتا(۰۰۰۰)است

2 –درقسمت انتخاب ماهواره به دنبالnilesatگشته وبرروی

آنokمی کنیم ودقت می کنیم که فرکانس آن11766 و27500

وhorو3/4 باشد

4 –حالابازهم ازمنوواردInstallationشده وبادادن پسوردگزینه های

آن رامشاهده می کنیم(یادتان باشدکه مابرروی ماهوارهnilesat

وهمین فرکانس بالابایدقرارداشته باشیم)

5 –خب حالابرروی گزینهtransfer data که مثلادراستارسات150

رنگ دکمه آن سبزمی باشدokمی کنیم

6 –دوگزینه وجودداردگزینه اولtransfer main s/wمخصوص

آپگریت نرم افزاروبیانگرid سخت افزارونرم افزاروid رسیوراست

بنابراین بازدنokواردشده ودوبارهokرابرروی کنترل فشارمی دهیم

حال منتظرمی مانیم تارسیورازطریق ماهوارهnilesatمبادرت به

ارتقاءنرم افزاروآپگریت رسیورنمایدوتا100%پیش برودوپس ازاتمام

بازدنokیازدنyesآپگریت راتائیدمی کنیم

7 –حالابه سراغ گزینه دومtransfer channelمی رویم وokرا


می زنیم این گزینه لیست تمامی فرکانسهارادررسیورشماوارد


وبه روز می کندواین عمل اختیاری است اگرموافق هستیدok
 

رابزنیدومنتظرشویدتابه طور100%پرشودوپس ازاتمام

 کاربازدن

Okویاyesکارصورت گرفته دررسیورراتائیدکنید)