ساعت LNB برای ماهواره ها و LNB های مختلفLNBهای استارست و یورواستار

HOTBIRD - 13E : 10/30
EUTELSAT W3 - 7E : 10/30
ARABSAT - 26E :10/30
ASTRA 2B - 28E :10/30
NILSAT - 7W :10/30
TELSTAR12 - 15W :10/30

TURKSAT - 42E :11

EXPRESS - 53E :12

INTELSAT902 & 904 - 60E & 62 E :12/15

NSS6 - 95E :1/30
LMI1 - 75E :1/30


LNBهای استرانگ و لیزر

HOTBIRD - 13E : 9
EUTELSAT W3 - 7E : 9
ARABSAT - 26E :9
ASTRA 2B - 28E :9
NILSAT - 7W :9
TELSTAR12 - 15W :9

TURKSAT - 42E :9/5

EXPRESS - 53E :10/30

INTELSAT902 & 904 - 60E & 62 E :10/45

NSS6 - 95E :12
LMI1 - 75E :12