تنظیم هاتبرد - عربست - ترکست بر روی یک دیش


طریقه ی بستن فیتون های متحرک کشویی به شکل زیر می باشد

فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی عربست تا هاتبرد حدود 15 سانتیمتر
فاصله مرکز تا مرکز ال ان بی عربست تا ترکست حدود 18 سانتیمتر
ابتدا فیتون ثابت مرکز دیش را ببندید و ال ان بی مربوطه را در آن قرار داده و سپس دیش را به سمت ماهواره عرب ست تنظیم نمائید . حال پس از گرفتن عربست و انجام تمامی تنظیمات مربوطه می توانید پایه دیش را نیز ثابت نمائید تا حرکت نکند سپس دو میله(پیچ) مربوط به فیتون های متحرک را در سوراخ های وسط یا بالایی فیتون متحرک قرار داده بصورتی بتوانید یک فیتون متحرک را در بالا و دیگری را در پایین عربست ببندید (البته در این شکل از دوسری میله استفاده شده است) و مهره های آنرا نیز ببندید سپس به قسمت جستجوی دستی ریسیور رفته و یکی از فرکانس های قوی هاتبرد مانند واکس را وارد کنید و ال ان بی مورد نظر را در یکی از فیتون های متحرک قرار داده و ساعت آن را نسبت به دیش (فکر کنید می خواهید ال ان بی را در مرکز دیش ببندید) روی ساعت 5 یا 11 قرار دهید و بدون اینکه داخل میله ها کنیم بروی میله ها به آرامی حرکت دهید تا موقعیت دقیق هاتبرد بر روی دیش بدست آورید (تجربه ثابت کرده است که فیتون متحرک هاتبرد به سمت میله پایینی و ترک ست به سمت میله بالایی نزدیکتر است ) پس از پیدا کردن مکان دقیق هاتبرد (از این لحاظ که در کدام یک از شش سوراخ فیتون متحرک قرار می گیرد) مهره های روی میله(پیچ) را در آن حدود تنظیم کرده و فیتون متحرک را از سوراخ های مربوطه وارد میله ها نمایید و ساعت ال ان بی را کمی تغییر دهید تا دقیقترین فرکانس را دریافت نمایید. برای دریافت ترکست - یوراسیاست نیز دقیقا به طریق بالا عمل کنید و ساعت ال ان بی را روی ساعت 6 یا 12 می گذاریم

  منبع:satsat.net