روش آپگرید رسیورهای متاباکس بصورت set to set


برای آپگرید دستگاه با این روش به یک رسیور آپگرید شده و یک کابل نال مودم که پینهای آن بصورت  2-3  3-2 و 5-5 بهم متصل باشند نیاز دارید.

1_ دو رسیور را بوسیله کابل نال مودم بهم متصل کنید.

2_ رسیور آپگرید شده را روشن کرده و وارد منو شوید.

3_ روی System seting رفته و پس از وارد کردن رمز وارد شوید.

4_ اکنون روی Data teransfer رفته OKکرده و در پیغام ظاهر شده yes را OK کنید.

5_ اکنون رسیور دوم را به برق متصل کرده و تا انتقال کامل اطلاعات به چیزی دست نزنید.

موفق و پیروز باشید.